سرخط خبرها

دعوت به مجمع عمومی و عادی صندوق

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده شرکت

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

       (سهامی خاص )

به شماره ثبت ۳۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۱۴۴۰

 

به اطلاع کلیه صاحبان سهام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان (سهامی خاص ) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعت ۹:۳۰ و۱۰:۳۰ روزچهارشنبه مورخه ۲۲/۶/۹۶در محل سالن جلسات ساختمان شماره ۱ سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در زاهدان بلوار بهداشت جنب پارک لاله برگزار می گردد بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن اصل معرفینامه از تشکل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رساند.ضمناً اعلام می گردد

در صورت عدم ارائه اصل معرفینامه از حضور در جلسه ممانعت به عمل می آید.

الف: دستورات جلسه مجمع عمومی عادی :

  •     استماع گزارش هئیت مدیره در خصوص عملکرد شرکت
  •     بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶
  •     بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هئیت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷
  •     انتخاب اعضاء هئیت مدیره شرکت

ب: دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  •     بررسی و تصویب تبصره ماده ۱۰ اساسنامه

 

 

هئیت مدیره  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

استان سیستان وبلوچستان

bigtheme